Στόχοι

July 4, 2016

Κινούμενη πέρα από τις παραδοσιακές εμπειρικές προσεγγίσεις, η παρούσα ερευνητική προσπάθεια στοχεύει να αναλύσει και να παράσχει μία εις βάθος αντίληψη της εξέλιξης του φαινομένου της ξενοφοβίας στην ελληνική κοινωνία χρησιμοποιώντας υπολογιστικές μεθόδους για τις κοινωνικές επιστήμες και αξιοποιώντας την αναλυτική μεγάλης κλίμακας δεδομένων. Στην πλειοψηφία της η υπάρχουσα βιβλιογραφία στηρίζεται σε παραδοσιακές μεθόδους των κοινωνικών επιστημών αφήνοντας ανεκμετάλλευτο έναν τεράστιο όγκο δεδομένων τα οποία είναι διαθέσιμα σε ποικίλες μορφές διάχυσης μαζικής πληροφορίας: ηλεκτρονικές πηγές, όπως άρθρα εφημερίδων και σχόλια χρηστών, κείμενα σε ιστολόγια και στήλες γνώμης σε ηλεκτρονικά περιοδικά και φόρουμ, πρακτικά της βουλής, μεταδόσεις νέων από τηλεοπτικούς σταθμούς, μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Τουίτερ κ.λπ. Ο καινοτόμος χαρακτήρας αυτού του έργου έγκειται στη δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων γεγονότων και ενός δικτύου γνώσης το οποίο θα συνδέει γεγονότα, θεματικές, πρόσωπα, οργανισμούς, τοποθεσίες, απόψεις και συναισθήματα που σχετίζονται με την ξενοφοβία. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση τεχνολογιών ανάλυσης περιεχομένου οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ερευνητική ομάδα προκειμένου να αναλυθούν τα αποτελέσματα και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα από μεγάλης κλίμακας πηγές δεδομένων όπως αυτές που προαναφέρθηκαν. Επιπλέον, καθιερωμένες τεχνικές ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης συμπληρώνουν τη μεθοδολογία συμβάλλοντας στην έρευνα και συνεπώς διευκολύνοντας τη διερεύνηση, τη μοντελοποίηση και την ανάλυση του φαινομένου και διασφαλίζοντας τη γενικευτική αξία των αποτελεσμάτων και τη βέλτιστη επικύρωσή τους.

Στόχος της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι να δοθούν επαρκείς απαντήσεις στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:

  1. Πώς έχουν διαμορφωθεί ιστορικά οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα για τον «Άλλο» στην Ελλάδα, έχοντας ως σημείο αναφοράς τη δεκαετία του ’90 όταν εμφανίστηκε ένα κύμα ξενοφοβικών εντάσεων εναντίον μεταναστών στη χώρα;
  2. Με ποιον τρόπο η οικονομική κρίση που ενέσκηψε στην Ελλάδα από το 2009 επηρέασε ξενοφοβικές αντιλήψεις και συμπεριφορές;
  3. Αποτέλεσε η οικονομική κρίση τον βασικό παράγοντα για την αύξηση (ή τη μείωση) των ξενοφοβικών αισθημάτων των Ελλήνων ή μπορεί να υποστηριχθεί ότι το φαινόμενο της ξενοφοβίας έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία και η οικονομική κρίση έχει αμελητέα ή ελάχιστη επίδραση στον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες συμπεριφέρονται εναντίο των «άλλων»;