Αναλυση Γεγονοτων

Προσεγγίζουμε τα ερευνητικά ερωτήματα μέσω της Εξαγωγής Γεγονότων και αναλύουμε τα αποτελέσματα ποσοτικά και ποιοτικά συσχετίζοντάς τα τόσο με άλλους χρήσιμους τύπους πληροφορίας, όπως απόψεις και συναισθήματα, όσο και με διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούμε μια Βάση Δεδομένων που περιλαμβάνει γεγονότα που συνέβησαν στην περίοδο της τελευταίας εικοσαετίας και τα οποία σχετίζονται με το υπό εξέταση φαινόμενο. Επιπλέον, όλες οι οντότητες (πρόσωπα, οργανισμοί και τοποθεσίες) οι οποίες εμπλέκονται σε αυτά τα γεγονότα εντοπίζονται και κωδικοποιούνται σε ένα γνωσιακό δίκτυο ώστε να διευκολυνθεί η διερεύνηση και η περαιτέρω ανάλυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην ελληνική κοινωνία.

Προκειμένου να μελετήσουμε όσο το δυνατό καλύτερα τους ερευνητικούς στόχους, εξετάζουμε διαφορετικές κατηγορίες και τύπους γεγονότων. Έτσι, οι Επιθέσεις είναι μια κύρια κατηγορία που περιλαμβάνει αρκετούς τύπους γεγονότων όπως Βίαιη Σωματική Επίθεση και Σεξουαλική Επίθεση. Μία άλλη κατηγορία γεγονότων με τα οποία ασχολούμαστε είναι τα Γεγονότα Διαμαρτυρίας όπως Απεργία και Διαδήλωση, ενώ διερευνούμε και επιπλέον κατηγορίες όπως τις Δηλώσεις προσώπων.

Αξιοποιώντας μια Βάση Γεγονότων αυτού του μεγέθους, θα είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα τα οποία έχουν επηρεάσει την πορεία του φαινομένου της ξενοφοβίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών. Μέσω αυτής της αναλυτικής διερεύνησης θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε και όλες τις οντότητες (πρόσωπα, οργανισμούς και τοποθεσίες) που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ξενοφοβίας και αντικατοπτρίζουν τη σημασία και τον αντίκτυπο του φαινομένου στην ελληνική κοινωνία. Αυτά τα ευρήματα θα κωδικοποιηθούν και θα αποθηκευτούν σε ένα γνωσιακό δίκτυο προκειμένου να διευκολυνθεί η εξέταση και η ανάλυση της κοινωνικής διάδρασης στην ελληνική κοινωνία.