Ανάλυση Γεγονοτων

ροσεγγίζουμε τα ερευνητικά ερωτήματα μέσω της Εξαγωγής Γεγονότων και αναλύουμε τα αποτελέσματα ποσοτικά και ποιοτικά συσχετίζοντάς τα τόσο με άλλους χρήσιμους τύπους πληροφορίας, όπως απόψεις και συναισθήματα, όσο και με διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούμε μια Βάση Δεδομένων που περιλαμβάνει γεγονότα που συνέβησαν στην περίοδο της τελευταίας εικοσαετίας και τα οποία σχετίζονται με το[…]