Μεθοδολογία

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα δημιουργήσουμε μια μεγάλη βάση δεδομένων, προκειμένου να καταγράψουμε γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα στο χρονικό διάστημα της τελευταίας εικοσαετίας και σχετίζονται με το υπό μελέτη φαινόμενο. Όλες οι οντότητες (δρώντες και χωρικά σημεία) που εμπλέκονται σε αυτά τα γεγονότα, όπως επίσης και τα συναισθήματα και οι συγκινήσεις που[…]